පරිවර්තනය හා උපසිරසි ගැන්වීම  Zoom.lk හි ප්‍රමොද් ඉන්දුනිත් සොයුරා විසින්.
FULL HD 1080p 1.8 GB HD 720p 1 GB Rapidvideo